Trainingen

Onze trainingen

Qodrat biedt trainingen op maat. ‌Sommige trainingen worden ook incompany gegeven. ‌
‌Wij hebben trainingen ontwikkeld op de volgende expertisegebieden: ‌ 
‌-T‌aalcoaching 
‌-‌Rekencoaching 
‌-Didactisch coachen
‌‌-Zelfregulerend leren 
‌‌-Dilemma’s in coaching ‌
‌-Assessments afnemen (voorbereiden, afnemen, rapporteren, evalueren) 
‌-Leiderschap ‌
‌-Onderwijs ontwikkelen 
‌-Programmatisch toetsen ‌ 

‌Soms ontwikkelen wij nieuw materiaal om aan de vraag van een opdrachtgever te voldoen. 
‌Onze hbo-docenten hebben veel ervaring en volgen actuele ontwikkelingen op de voet. ‌Soms vliegen we expertise in, we hebben een grote kring van experts. ‌‌Staat het thema waar u naar zoekt niet in de opsomming? ‌Wij zijn altijd bereid om in gesprek te gaan over de mogelijkheden.


neem contact op voor onze trainingen

Taalcoaching/dyslexiecoaching

Wat is taalcoaching? 
‌Taalcoaching kan in verschillende contexten geven, zoals het basisonderwijs, taalscholen, onderwijsinstellingen, bedrijfsomgevingen, of zelfs op individuele basis. ‌Het doel is om individuen te ondersteunen bij het bereiken van hun taaldoelen op een gestructureerde en persoonlijke manier.

Wat doen onze taalcoaches?
‌ ‌Een taalcoach kan de sterke punten en zwakke punten van een persoon evalueren en een individueel handelingsplan opstellen om specifieke gebieden van taalvaardigheid te verbeteren, ook voor mensen met Nederlands als tweede taal. Afhankelijk van de gestelde doelen gaat een taalcoach individueel of in groepsverband aan de slag. 

Een taalcoach werkt aan de volgende domeinen
‌Spreken en luisteren: Een belangrijk onderdeel van taalcoaching is vaak conversatiepraktijk. ‌‌Door actief te communiceren kunnen leerlingen hun spreek- en luistervaardigheden ontwikkelen.‌
‌Lezen en schrijven:  ‌Door teksten te lezen wordt (begrijpend) lezen geoefend.
‌Spelling: Een taalcoach geeft feedback over grammaticale correctheid, woordgebruik en uitspraak. ‌Constructieve feedback helpt de leerling om fouten te begrijpen en te verbeteren. ‌Vaak wordt gewerkt volgens een methode.

Cultuur en Context 
‌Taalcoaching kan ook de culturele en contextuele aspecten van een taal omvatten. ‌Het begrijpen van de cultuur kan een belangrijk onderdeel zijn van effectieve communicatie.
‌ 
Motivatie en Zelfvertrouwen ‌
‌Een taalcoach speelt vaak een rol in het motiveren van leerlingen en het opbouwen van zelfvertrouwen in het gebruik van de taal. ‌‌‌‌

D‌yslexiecoaching
‌Bij dyslexiecoaching wordt in het bijzonder in gegaan op de sterke kanten van een leerling, zodat hij/zij strategieën kan ontwikkelen om hiermee om te gaan.  

neem contact op voor onze trainingen

Rekencoaching

W‌at doen onze rekencoaches?
‌Rekencoaching richt zich op het verbeteren van iemands begrip van wiskundige concepten, het ontwikkelen van rekenvaardigheden en het overwinnen van eventuele uitdagingen die zich kunnen voordoen bij het realistisch reken- en wiskundeonderwijs. Onze rekencoaching is afgestemd op de individuele behoeften van de leerling. ‌Een coach kan de sterke en zwakke punten van een persoon beoordelen en een individueel handelingsplan opstellen dat is afgestemd op de specifieke rekenvaardigheden die verbetering behoeven. 

Begrip van Wiskundige Concepten
‌Een rekencoach helpt bij het opbouwen van een solide begrip van wiskundige concepten. Dit kan onder meer inhouden dat de basisprincipes worden herzien, het begrijpen van abstracte concepten en het toepassen van wiskunde in praktische situaties. 

Rekenstrategieën
‌Het aanleren van effectieve rekenstrategieën en methoden, mede op basis van een didactische structuur die bij de leerling/de coachee past. ‌Dit kan methoden omvatten om wiskundige problemen te analyseren, stappenplannen te ontwikkelen en de juiste wiskundige operaties toe te passen. 

Probleemoplossende vaardigheden
‌Rekenen is vaak gericht op het oplossen van problemen. ‌Een rekencoach helpt bij het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden, het herkennen van patronen en het toepassen van wiskunde in verschillende contexten. 

‌Motivatie en Zelfvertrouwen

‌Rekencoaching omvat vaak het opbouwen van motivatie en zelfvertrouwen. Dit kan essentieel zijn voor het overwinnen van eventuele angst of negatieve houdingen ten opzichte van wiskunde. 

‌Praktische Toepassing
‌Het is belangrijk dat wiskundige concepten niet alleen theoretisch worden begrepen, maar ook praktisch kunnen worden toegepast. ‌Een rekencoach kan helpen bij het verbinden van wiskundige concepten met real-world situaties. Rekencoaching kan plaatsvinden in verschillende contexten, waaronder in scholen, educatieve centra, of zelfs individuele begeleiding. ‌Het doel is om individuen te ondersteunen bij het ontwikkelen van sterke rekenvaardigheden en het bevorderen van een positieve houding ten opzichte van wiskunde.

neem contact op voor onze trainingen

Zelfregulerend leren

Wat is zelfregulerend leren?
‌Dit is een benadering van leren waarbij individuen actief betrokken zijn bij hun eigen leerproces en het vermogen ontwikkelen om hun eigen leren te sturen, monitoren en evalueren. ‌Het omvat het gebruik van verschillende strategieën om leerdoelen te stellen, informatie te verwerken en effectieve leermethoden te kiezen. ‌Zelfregulerend leren benadrukt het belang van metacognitieve vaardigheden (bewustzijn en controle over het eigen denkproces) en motivationele aspecten in het leerproces. Zelfregulerend  leren, dat moet je leren! (Sins, 2022).

‌‌Waar bestaat zelfregulerend leren uit volgens Sins (2022)?

‌(Meta-)cognitie
‌Het begrip van het eigen denkproces en het bewust toepassen van strategieën om dit proces te beheersen. Dit kan het monitoren van begrip, het herkennen van verwarring en het aanpassen van de leerstrategieën omvatten. 

Motivatie 
‌Het vermogen om intrinsiek gemotiveerd te zijn en betrokken te blijven bij het leerproces. Dit omvat het identificeren van persoonlijke interesses, het zien van het nut van het leren en het stellen van uitdagende doelen. 

‌Gedrag
‌Gedrag is wat je concreet doet om je handelingen te sturen in het leerproces.

‌Zelfevaluatie
‌Het kritisch beoordelen van de eigen prestaties en het identificeren van gebieden voor verbetering. Het omvat ook het aanpassen van leerstrategieën op basis van deze evaluatie. Deze benadering van leren wordt beschouwd als bevorderlijk voor een leven lang leren, omdat het individuen uitrust met de vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te leren in verschillende contexten en gedurende hun hele leven. 

neem contact op voor onze trainingen

Didactisch coachen

Didactisch coachen verwijst naar een vorm van coaching die gericht is op het verbeteren van didactische vaardigheden bij docenten en andere onderwijsprofessionals. ‌Het doel is om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen en verfijnen van effectieve onderwijsmethoden en strategieën. ‌Didactisch coachen richt zich op het vergroten van de impact van het onderwijs op de leerresultaten van leerlingen en studenten (Voerman, 2022). 

Enkele belangrijke aspecten van didactisch coachen zijn:

‌Observeren
‌Een didactisch coach observeert de lespraktijk van de docent om een dieper inzicht te krijgen in de manier waarop instructie wordt gegeven, welke vragen worden gesteld en hoe feedback wordt gegeven. Dit wordt ook bijgehouden.   

Feedback Geven 
‌Gebaseerd op observaties biedt de coach constructieve feedback aan de docent. Dit kan zich richten op zowel sterke punten als gebieden die verbeterd kunnen worden. 

Doelstellingen en Planning
‌Samen met de docent worden doelen vastgesteld voor verbetering en worden plannen ontwikkeld om deze doelen te bereiken. Dit kan betrekking hebben op specifieke didactische strategieën, lesmaterialen of andere aspecten van het onderwijsproces. 

Modelleren
‌De coach kan bepaalde didactische strategieën of technieken modelleren om te laten zien hoe ze effectief kunnen worden toegepast in de klas. 

‌Reflectie
‌Docenten worden aangemoedigd om te reflecteren op hun eigen praktijk. Dit omvat het nadenken over wat goed werkt, waar uitdagingen liggen en hoe ze hun aanpak kunnen aanpassen voor betere resultaten. 

‌Professionalisering
‌Didactisch coachen is vaak ingebed in bredere professionele ontwikkelingsprogramma's. Het helpt docenten om voortdurend te groeien in hun rol en om op de hoogte te blijven van nieuwe didactische benaderingen en onderwijspraktijken. 

‌Didactisch coachen is een interactief en op samenwerking gebaseerd proces dat gericht is op het versterken van het onderwijs en het verbeteren van het leren in de klas. Het erkent de diversiteit van leerstijlen en behoeften van studenten en streeft ernaar docenten te ondersteunen bij het aanpassen van hun aanpak aan deze diversiteit.


neem contact op voor onze trainingen